Загрузка...

ყვე­ლა მა­მა­კა­ცი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია, მაგ­რამ არ­სე­ბობს რიგი სა­კი­თხე­ბი, რო­მელ­ზეც მსოფ­ლი­ოს ნე­ბის­მი­ერ წერ­ტილ­ში მცხოვ­რე­ბი კაცი ერ­თნა­ი­რად რე­ა­გი­რებს.

თვა­ლე­ბი: ქა­ლე­ბი ცდი­ლო­ბენ, რომ თვა­ლე­ბით კონ­ტაქტს თავი აა­რი­დონ. თუ მა­მა­კა­ცის მზე­რას შე­ნიშ­ნავთ, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ, თვა­ლებ­ში ჩა­ხე­დოთ. თუმ­ცა, გახ­სოვ­დეთ, რომ ეს თვა­ლე­ბით კონ­ტაქ­ტი უნდა იყოს და არა მიშ­ტე­რე­ბა.

Загрузка...

ღი­მი­ლი: კა­ცებს უყ­ვართ ქა­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც იღი­მე­ბი­ან. ღი­მი­ლი სა­ხეს ანა­თებს. მომ­ღი­მა­რი ქა­ლის მი­მართ მა­მა­კა­ცი პო­ზი­ტი­უ­რა­დაა გან­წყო­ბი­ლი. თუმ­ცა, არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ ეს მხო­ლოდ ნაზ ღი­მილს ეხე­ბა – ის­ტე­რი­უ­ლი სი­ცი­ლით მათ და­აფრ­თხობთ.

თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა: თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი ქალი ყო­ველ­თვის სექ­სუ­ა­ლუ­რია. მთა­ვა­რია, სა­კუ­თარ კონ­ტუ­რებ­ში თავს კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობ­დეთ. თუმ­ცა, ზო­გი­ერთ ქალს სი­ტყვა თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა ქედ­მაღ­ლო­ბა­სა და თვითკმა­ყო­ფი­ლე­ბა­ში ეშ­ლე­ბა. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში, მარ­ტო ყოფ­ნა დიდ­ხანს მო­გი­წევთ.

ქა­ლუ­რო­ბა: ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ამ სი­ტყვა­ში ეტე­ვა, სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბას უტოლ­დე­ბა. თუ კაც­თან მე­გობ­რო­ბა გსურთ, ამ თე­მა­ზე დარ­დი არ ღირს, მაგ­რამ თუ უფრო ღრმა ურ­თი­ერ­თო­ბას ელით, უმ­ჯო­ბე­სია ქა­ლუ­რად მო­იქ­ცეთ და შე­სა­ბა­მი­სა­დაც შე­ი­მო­სოთ.

ინ­ტე­რე­სი: აუ­ცი­ლებ­ლად ჰკი­თხეთ მისი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ და გა­არ­კვი­ეთ, რა ჰობი აქვს. ყვე­ლა ადა­მი­ანს უყ­ვარს, რო­დე­საც სა­კუ­თარ თავ­ზე სა­უბ­რობს. ამით მა­მა­კაცს აგ­რძნო­ბი­ნებთ, რომ მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი არ ხართ. თუმ­ცა, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გა­აც­ნო­ბი­ე­როთ, რომ სა­ჭი­როა მის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი გა­მო­ხა­ტოთ და არა დეპ­რე­სი­უ­ლი ქა­ლის იმი­ჯი მო­ირ­გოთ, რო­მელ­საც პირ­ვე­ლი­ვე პა­ე­მან­ზე კა­ცის ოჯა­ხის წევ­რე­ბის, ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა, თუ ყო­ფი­ლი საყ­ვარ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა აინ­ტე­რე­სებს.

შე­ა­ქეთ მისი სა­მო­სი: არა­ფე­რი და­შავ­დე­ბა თუ კომ­პლი­მენტს ეტყვით და მო­ი­წო­ნებთ მის მა­ჯის სა­ათ­სა, თუ ჰალ­სტუხს. თუმ­ცა, კომ­პლი­მენ­ტის თქმას მის ღი­მილ­სა, თუ თვა­ლებ­ზე არ გირ­ჩევთ.

მო­ი­ქე­ცით ბუ­ნებ­რი­ვად: მა­მა­კაც­თან თა­მა­ში, ან თა­ვის მო­კა­ტუ­ნე­ბა, რომ იდე­ა­ლუ­რი ხართ, არა­სა­სურ­ვე­ლი ფი­ნა­ლით დაგ­ვირ­გვინ­დე­ბა. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, გულ­წრფე­ლად მო­იქ­ცეთ. გახ­სოვ­დეთ, ყალ­ბი ქალი შარ­მი­ა­ნი ვე­რას­დროს იქ­ნე­ბა.

იუ­მო­რის გრძნო­ბა: მა­მა­კაცს მოს­წონს გო­გო­ნა, რო­მელ­საც კარ­გი იუ­მო­რის გრძნო­ბა აქვს. კა­ცე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ ასე­თი პარტნი­ო­რის მე­გობ­რე­ბის­თვის გაც­ნო­ბა სა­ში­ში არ იქ­ნე­ბა.

დახ­ვე­წი­ლი სა­მო­სი: ბო­ტას­სა და ჯინსში გა­მო­წყო­ბი­ლი სა­კუ­თა­რი თავი მოგ­წონთ? მა­მა­კა­ცე­ბი ეს­თე­ტი­კურ მხა­რეს დიდ მნიშ­ვნე­ლო­ბას ანი­ჭე­ბენ. ჩა­იც­ვით გლა­მუ­რუ­ლი კაბა, მა­ღალ­ქუს­ლი­ა­ნი ფეხ­საც­მე­ლი, ლა­მა­ზი სამ­კა­უ­ლე­ბი და არც მა­კი­ა­ჟი და­ი­ვი­წყოთ. ამის შემ­დეგ თქვე­ნი პარტნი­ო­რი უფრო ფხიზ­ლად იქ­ნე­ბა, რად­გან ეცო­დი­ნე­ბა, რომ თქვე­ნის­თა­ნა ლა­მა­ზი ქა­ლის მი­ტო­ვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, თქვენ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მსურ­ველ მარ­ტო­ხე­ლა კა­ცებს გა­ა­ხა­რებს.

Загрузка...